Znak velký bez pozadí

Fake News zasáhli i Červený kříž

Fake News zasáhli i Červený kříž

Fake News, dezinformace, nepravdivé nebo špatně pochopené informace. Nebezpečí dnešní doby a občas mi přijde že je i nějakým tím trendem. Poslední dobou se na internetu šíři mylné informace i o práci Červeného kříže (ČK) na Ukrajině. Dezinformace mají za cíl podlomit morálku a důvěru organizací. Jakýkoliv dezinformační útok na organizace, je i útok na jejich zaměstnance a v případě ČK i dobrovolníky, kteří v ní pracují. Ti svoji práci dělají v nejlepším záměru lidem pomoci, a to ve svém volném čase a kolikrát i na úkor svého zaměstnání či rodiny. Jakékoliv dezinformace mohou mít za následek ohrožení životů jak zaměstnanců a dobrovolníků ČK, tak i lidí, kterým se snaží pomoc. V následujících bodech si zkusíme vysvětlit práci ČK a několik principů.


Neutralita:

ČK je neutrální organizace. Politicky, vojensky nebo náboženský se nikdy neangažuje. I ve válce na Ukrajině si ČK zachovává svou neutralitu. Aby zajistili humanitární pomoc, je potřeba jednat s oběma válčícími stranami a zajistit dohodu o humanitární pomoci. Díky tomu se zajistí bezpečnost pracovníkům ČK a dostanou se tak i do míst, kam jiní nemohou. Neutralita zajišťuje i možnost působení a vytvoření základen v místech, v blízkosti potřeby, a to na jakémkoliv území.


Nestrannost:

ČK nečiní žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, politické příslušnosti nebo sociálního zařazení.


Dobrovolnictví:

Většina pracovníků ČK jsou dobrovolníci. Tuhle práci dělají ze své dobré vůle, velkého srdce a bez nároku na odměnu. Nejsou to vojáci ani Supermanové. Nemají zbraně ani zvláštní schopnosti. Jejich jediná obrana je znak Červeného kříže. Spoléhají na dodržování humanitárního práva. Ne vždy jsou tyto práva ale dodržovány. Proto i pracovníci ČK jsou v potenciálním nebezpečí, když pracují ve válečné zóně. I oni musí myslet na svoji bezpečnost, aby mohli efektivně pomáhat druhým.


Jednání se všemi zúčastněnými stranami:

K zajištění neutrality, nestrannosti a bezpečnosti je potřeba komunikace mezi ČK a všemi zúčastněnými stranami konfliktu. Je pochopitelné, že ne všem se může líbit jednání s jednou či druhou stranou. Pro ČK je to ale nezbytné, aby mohli zajistit veškerou humanitární pomoc. Stejně tomu bylo i při setkání prezidenta MVČK Petera Maurera se zástupci Ukrajiny a i Ruska. K zajištění humanitárního koridoru, přístupu k lidem potřebující pomoc a zajištění potřebného materiálu je potřeba udržet dialog s oběma zeměmi. Cílem je zmírněni utrpení, zajistit životu potřebný materiál, zdravotnickou nebo psychosociální pomoc.

Je prací a posláním Červeného kříže – přesněji Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) – jednat se všemi bojujícími stranami. Důležitý je zde princip neutrality, díky kterému je podobné jednání umožněno. O jednání, které může vést ke zlepšení podmínek a zmírňování lidského utrpení se snaží ČK během každého konfliktu.

Český červený kříž

Deportace:

ČK nikdy neprovádí nucené přesuny osob a ani se na nich nepodílí. ČK má přísná pravidla pro přesun osob. Mezi ně patří i to, že žádná osoba nesmí být přesunuta proti své vůli. ČK zprostředkovává například evakuaci civilistů z obležených oblastí, výměny válečných zajatců nebo třeba návrat civilistů z cizí internace. V případě, že deportaci některá ze zúčastněných stran provádí, je to právě ČK na koho se mohou deportování občané obrátit. Členové ČK jim pomohou zajistit veškerou humanitární pomoc, a taky návrat do své vlasti. I proto potřebuje ČK základnu v dalších zemích, aby mohl tuto pomoc efektivně použít. Některé činnosti prostě přes telefon nebo přes internet udělat nejdou.

Jakékoli nucené přesuny jakýchkoliv osob (deportace) Červený kříž neorganizuje a nepodílí se na nich.

Český červený kříž

Základna na území Ruska:

Stejně jako v jiných konfliktech, je pro ČK důležité být co neblíže lidem, kteří potřebují pomoc. Toto místo může být i na okupovaném území nebo na území jiné či dokonce na území útočící země. Aby ČK mohl efektivně pracovat i za hranicemi frontové linie, je potřeba i za touto hranící postavit kancelář a mohli tak pomáhat i lidem na druhé straně války, kteří pomoc potřebují.

Posláním Mezinárodního výboru ČK je pomáhat všem lidem, kteří pomoc potřebují, ať jsou na území, které ovládá kdokoli. Bojují-li spolu státy A a B, často jeden z nich – třeba A – okupuje část území druhého – B. Lze na těchto okupovaných území pomáhat ze základen MVČK na území B? To by znamenalo, že každá pomoc by musela překračovat linii fronty, což je téměř vyloučeno. Je proto logické přesvědčit stát A, aby umožnil zřídit zde základnu, ze které se bude pomáhat obyvatelům státu B žijících „za frontou“ na okupovaných územích. Není to nic neobvyklého, platí to i v občanských válkách – v Sýrii měl MVČK základny jak na územích pod kontrolou syrské vlády, tak na územích různých povstaleckých skupin, ale i na územích Islámského státu.

Český červený kříž

Znak Červeného kříže:

Na internetu koluje i informace o zákazu používání znaku ČK. Znak Červeného kříže je chráněný zákonem a každá země je povinna tento zákon dodržovat. Nesprávné užívání znaku může vážně ohrozit zdraví a životy, neboť může podlomit důvěru druhé strany. Znak má dvě hlavní funkce:

  • Ochranná funkce – zajišťuje v době ozbrojeného konfliktu ochranu takto označeným nemocnicím, ošetřovnám a dalším zdravotnickým jednotkám a jejich personálu a nemocným a raněným kteří se v těchto jednotkách nacházejí.
  • Identifikační funkce – označení příslušnosti osob, vozidel, budov a podobně, k některé ze složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a to jak v době míru, tak v době ozbrojeného konfliktu.

Z toho vyplývá, že tento znak nemůže použít kdejaká osoba, či organizace nebo dokonce stát.

Symbol Červeného kříže je něco jako ochranný štít.

Český červený kříž

Kdo může v době ozbrojeného konfliktu používat znak ČK?

  • Zdravotnické služby armády k označení svých útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami
  • Státní civilní zdravotnické jednotky k označení svého personálu a materiálu (fakultní nemocnice, státní nemocnice, odborné léčebny, psychiatrické nemocnice, orgány ochrany veřejného zdraví a zdravotní ústavy)
  • civilní zdravotnické jednotky určené státem k poskytování zdravotní péče v době ozbrojeného konfliktu k označení svého personálu a materiálu
  • Národní společnosti Červeného kříže
  • Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Zaměstnanci, členové a dobrovolníci jsou neozbrojení civilisté. Jako organizace musí dodržovat zákony dané země. Nemohou používat donucovací prostředky a ani se zapojovat do násilné činnosti. Nemají zbraně a nemohou se bránit. Jejich jedinou obranou je znak červeného kříže a spolehnutí na dodržování humanitárního práva ze všech zúčastněných stran. Jako účinnou zbraň můžou použít jen dobrou komunikaci. Díky jednání se všemi zúčastněnými stranami, mohou zajistit bezpečí svých pracovníků a maximální pomoci všem kdo ji potřebuje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *