Znak velký bez pozadí

Staňte se členem/dobrovolníkem Českého Červeného kříže a našeho spolku

Chceš se stát dobrovolníkem a pomáhat kde je potřeba? Pokud ano, mužete se stát členem či dobrovolníkem Českého Červeného kříže a to i přímo v našem spolku v Hodoníně. Díky Vám, ať už jste člen nebo dobrovolník, můžeme pomáhat všude a všem kde pomoc potřebují. Můžeme vytvářet humanitární, sociální nebo výukovou činnost a pořádat projekty na pomoc druhým.

Právo člena ČČK:
 • účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,
 • činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let
 • požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,
 • být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.
Povinnosti člena ČČK:
 • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,
 • chránit název, znak a dobré jméno ČČK,
 • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,
 • podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,
 • platit členské příspěvky,
 • chránit majetek ČČK.

Zde naleznete přihlášku do našeho spolku, kterou po vyplnění odešlete na hodonin@cervenykriz.eu nebo na adresu Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín

Místní skupiny v OS ČČK Hodonín
 • 1 Hodonín, OS ČČK
 • 2 Louka, místní skupina

Roční poplatky řádného člena:

 • od 6ti – 15ti let 100,-Kč
 • Ostatní            200,-Kč
 • Od 65ti let       100,-Kč

Naše aktivita a co se můžete naučit:

 • První pomoc a kurzy pro děti a dospělé
 • Spolupráce se složkami IZS
 • Zdravotnické dozory na kulturních, společenských a sportovních událostí
 • Maskování poranění
 • Bezpříspěvkové dárcovství krve a jeho propagace
 • Pomoc při krizových a mimořádných událostí
 • Tábory, závody a kroužky

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se přihlásit za dobrovolníka ČČK.

Dobrovolníkem ČČK je fyzická osoba, která není členem ČČK ani k němu není v pracovním poměru, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK na základě uzavřené dohody.