Znak velký bez pozadí

Historie Českého Červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863. Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen Vlastenecký pomocný spolek Červeného kříže pro Království české, jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě. V únoru 1919 bylo v Praze rozhodnuto o založení společnosti Československého Červeného kříže a prezident T. G . Masaryk jmenoval svoji dceru Dr. Alici Masarykovou první předsedkyní a ta stála v čele této společnosti až do druhé světové války. Ještě téhož roku byla rozhodnutím ministerské rady uznána společnost ČSČK jako jediný národní pomocný útvar vojenské zdravotní služby působící na území našeho státu. 1. prosince byl ČSČK uznán Mezinárodním výborem v Ženevě. Místní spolek v Hodoníně byl oficiálně schválen 23. 4. 1920, i když svoji činnost vyvíjel již v roce 1919. Rozdělením republiky v roce 1993 vznikla nová národní společnost Českého Červeného kříže. Byla uznána Mezinárodním výborem ČK a přijata do Federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce jako nový člen s pětasedmdesátiletými zkušenostmi. Český Červený kříž se řadí mezi největší humanitární organizace v České republice.
  • 1868 – 1919 vznik ČSČK a co mu předcházelo
  • 1919 – 1938 ČSČK od založení po Mnichov 1938
  • 1939 – 1948 ČSČK za okupace, v exilu a po válce
  • 1948-1989 ČSČK mezi Únorem 1948 a Listopadem 1989
  • 1989 – současnost ČSČK po sametové revoluci a vznik ČČK
Úplnější přehled historie ČSČK a ČČK, z něhož tento stručný přehled vychází, najdete v naší publikaci Století s Červeným křížem vydané v r. 2019 u příležitosti 100. výročí založení ČSČK. Publikaci si v případě zájmu můžete objednat v tištěné podobě na adrese 100@cervenykriz.eu .
Rumunsko 1989
Chmelova brigáda zdravotnice

Historie přípravy ČČK na katastrofy

Úsilí ČSČK o konkrétní aktivní pomoc svými členy a dobrovolníky při přírodních katastrofách a dalších nouzových stavech existuje prakticky od jeho založení v roce 1919. V období první republiky to byly tzv. hlídky samaritské stráže, které vytvářel ČSČK spolu s dobrovolnými hasiči. V letech 1949 – 1989 pak ČSČK budoval tzv. Zdravotnické družiny ČSČK a zdravotnické družiny mladých. Po roce 1989 a po vzniku samostatného ČČK od roku 1993 pak byly vytvářeny tzv. Záchranné jednotky ČČK a Pomocné záchranné týmy ČČK.

Rozsáhlé povodně na Moravě v roce 1997 pak ukázaly naléhavou potřebu pomoci útvarů ČČK – totiž v tzv. druhém sledu. To znamená zasahovat při ošetřování lehce raněných, při evakuaci postižených osob, při zajištění jejich nouzového ubytování, nouzového stravování, při distribuci humanitární pomoci, při potřebné psychologické a sociální pomoci. Lze konstatovat, že ČČK v této nové roli obstál. Vypravil do postižených oblastí více než 2.900 nákladních automobilů s materiální pomocí v objemu cca 9.000 tun.

Následně přijatá legislativa – 3 krizové zákony přijaté v roce 2000 (tj. Zákon o krizovém řízení, Zákon o Integrovaném záchranném systému /IZS/ a Zákon o Hasičském záchranném sboru) – pak v podstatě jen potvrdila zařazení ČČK do tzv. druhého sledu. První sled je podle těchto zákonů kompletně zajišťován profesionály – profesionálními hasiči, profesionálními zdravotníky a příslušníky policie. 

Na tuto nově vzniklou situaci reagoval Český červený kříž založením systému tzv. Humanitárních jednotek.

Povodně Liberecko
Tornádo 2021 PSP 2